Familiesammenføring med din ægtefælle

person kigger på regninger

Det er muligt for en udlænding at få opholdstilladelse i Danmark, hvis vedkommende har en ægtefælle eller en fast samlever i Danmark samt opfylder reglerne om ægtefællesammenføring. En række krav skal være opfyldt før, det kan lade sig gøre at få ægtefællesammenføring. Herunder er der både fælleskrav til begge ægtefæller og dertil nogle specifikke krav til hver af de to ægtefæller. I følgende tekst tages der udgangspunkt i kravene, der stilles ægtefællen i Danmark.

Den herboende ægtefælle skal være selvforsørgende, og heraf menes der, at vedkommende ikke må have modtaget ydelser efter lov om socialpolitik eller integrationsloven, det vil sige for eksempel kontanthjælp, inden for de seneste 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Det har ingen indflydelse på ægtefællesammenføring, hvor længe man har modtaget offentlige ydelser, hvis disse er udbetalt inden for de seneste 3 år. Derfor kan selv kortere perioder med kontanthjælp medføre afslag på ægtefællesammenføring. Men hvis den herboende ægtefælle har modtaget enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, som ikke er direkte relateret til forsørgelse, hindrer det ikke ægtefællesammenføring. Dertil hindrer arbejdsløshedsdagpenge ikke ægtefællesammenføring, da modtagelse af dagpenge fra a-kassen ikke er en offentlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.

Hertil skal den herboende ægtefælle kunne dokumentere, at han/hun råder over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. En selvstændig bolig betegnes som en bolig, der har selvstændig indgang og fremstår som en enhed. Det er ikke et krav, at boligen har eget køkken eller toilet. Med hensyn til ”at råde over” menes der, at den herboende ægtefælle skal eje, leje, fremleje, eller være andelshaver eller anpartshaver af en selvstændig bolig.

Hvis der er tale om en lejebolig eller fremlejebolig, skal varigheden af kontrakten af de pågældende boliger enten være tidsubegrænset eller være på mindst 1,5 år fra den dato, hvor ansøgning om opholdstilladelse bliver indgivet. Hvis der derimod er tale om en andelsbolig, skal lejemålet dog være tidsubegrænset og dertil ikke være imod andelsboligforeningens vedtægter. Boligkravet opfyldes dog ikke, hvis man lejer værelser i eksempelvis sine forældres ejerbolig, medmindre den udlejede del af boligen i sig selv fremstår som en selvstændig bolig. Der er muligt at være flere om at eje eller leje en bolig og samtidig opfylde boligkravet. Boligen skal blot have en rimelig størrelse. Med dette menes der, at når familiesammenføringen er gennemført:

  • Må der højt bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen, eller
  • Boligens areal skal være på mindst 20 m2 pr. person.

Ved ægtefællesammenføringen skal den herboende ægtefælle normalt stille en økonomisk garanti på 52.490,12 kr. (2015-niveau). Dette kaldes økonomisk sikkerhedsstillelse. Garantien er beregnet ti at dække kommunens eventuelle fremtidige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, for eksempel kontanthjælp. Den økonomiske sikkerhed kan stilles i form af enten en anfordringsgaranti eller en deponeringskonto.

Hertil er det et krav for at få ægtefællesammenføring, at parret enten er gift eller fast samlevende. Hvis parret ikke er gift, skal der dokumenteres, at parret har et fast samliv af længere varighed. Heraf skal der normalt kunne dokumenteres, at parret har boet sammen i mindst ca. 1,5 år på den samme adresse. Dertil skal samleveren i Danmark påtage sig ansvaret for at forsørge den udenlandske samlever.

Medvidere må den herboende ægtefælle ikke inden for en periode på 10 år inden afgørelsen om familiesammenføring være idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, som indebærer eller kan medføre frihedsberøvelse, for personfarlig kriminalitet mod en tidligere ægtefælle. Hertil kan der ikke gives opholdstilladelse, hvis den herboende forældre eller dennes ægtefælle eller samlever inden for de seneste 10 år er dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn.

Første marts 2016 indførte politikerne på Christiansborg gebyrer på familiesammenføring. Det koster nu 6.000 kroner at ansøge. Du får dem ikke igen, hvis du ikke får et ja.

 

 

 

Be the first to comment on "Familiesammenføring med din ægtefælle"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*